Att vägleda två olika företag inom samma koncern till ett gemensamt beslut om ett nytt affärssystem

Kundens utmaning

Kundens utmaning

När vi påbörjade systemupphandlingen med vår kund satt de med två olika affärssystem varav det ena skulle sluta supporteras vid nästkommande årsskifte och det andra skulle behöva uppgraderas och lyftas till en ny version inom kort. Utöver detta så arbetade de två företaget ganska olika och en utmaning under upphandlingen blev då att samtidigt som vi harmoniserade deras processer, hitta ett systemstöd som skulle matcha de framtida behoven av funktionalitet och processtöd.

Om projektet inte lyckades landa ett beslut, hade koncernledningen från Tyskland tvingat de svenska bolagen att implementera SAP, vilket ingen av verksamheterna ville. Därför var ett beslut från den svenska verksamheterna mycket kritiskt att få till.

System före och efter

System före och efter

I deras tidigare befintliga applikationslandskap hade det ena företaget Microsoft Navision och det andra företaget hade IFS 8 som båda är två äldre affärssystem och där det idag finns en rad olika lösningar som kan matcha verksamhetens framtida behov av att harmonisera sina arbetssätt där det är möjligt.

Efter att upphandlingen var klar, valde kunden 4PS där en implementeringsplan godkändes kort efter att beslutet hade tagits. Implementeringsplanen innefattade en plan om att införa affärssystemet i två faser, första fasen för den verksamhet vars nuvarande systemstöds support skulle utgå och andra fasen för den andra verksamheten som annars hade behövt uppgradera befintligt systemstöd.

Lösning

Lösning

Tillsammans med kunden genomförde vi en upphandling med 3 olika affärssystem som vi ansåg hade potential att matcha verksamheternas behov. De tre systemstöden som inkluderas i upphandlingen var Netsuite, 4PS och IFS.

Under upphandlingen framgick det att det var önskvärt att ta in något system som någon av verksamheterna redan var familjära med. Därför beslutades det att valet stod mellan 4PS och IFS.

Resultat

Resultat

Upphandlingen renderade i ett antal to-be processer som låg till grund för den kravbild som levererades till de systemleverantörerna.

Efter upphandlingen som av olika skäl dröjde kunde verksamheten och styrgruppen tillslut besluta att med hjälp från Fellowmind som är partner till 4PS.

Slutsatser

Slutsatser

När två verksamheter inom samma koncern går in ett projekt tillsammans och ska välja ett nytt affärssystem finns det en risk att projektets deltagare inte ser objektivt på de systemstöd som presenteras under proof of concept demos. Detta inträffade hos denna kund och det renderade i en intern dialog där ingen av parterna kunde komma överens.

Vi gör minst 20 olika uppdrag parallellt vilket innebär att vår erfarenhetsbank utvecklas i snabb takt. För att ge dig inspo på projekt som kan likna aktuella utmaningar hos er delar vi här med oss av det vi lärt oss av hos andra som komma er till del i ett framtida uppdrag

Vad vi gjort