Den globala teknikkonsulten som ville öka projektlönsamheten

Kundens utmaning

Kundens utmaning

Företaget har haft en förvärvsdriven strategi under många år och är duktiga på att integrera stabsfunktioner och affärssystem men hade längs vägen inte mäktat med att harmonisera leveransprocessen till kund. Det gjorde att kvalitétsnivå i olika delar av verksamheten varierade samt att samverkan i större kundåtaganden var svårt.

System före/efter

System före/efter

Varje land i koncernen hade ett eller flera stödssystem för projektleverans, i några fall hade företagets egen IT avdelning byggt stöden. Det nya projektstyrningssystemet byggdes av företagets systemutvecklingsteam i .net med gränssnitt i dynamisk html och levererat i Azure med nyttjande av företagets eget API för all kommunikation med kringliggande system.

Lösning

Lösning

Beslut togs om att bygga systemet själva då inget på marknaden fanns som uppfyllde kraven. Kraven var tredelade, det skulle finnas vissa delar som var koncerngemensamma, vissa delar landsgemensamma och till sist delar som var på affärsenhetsnivå i respektive land. Allt för att göra systemet ändamålsenligt för företagets projektledare som driver de ca 70000 projekt per år som företaget levererar till sina kunder.

Resultat

Resultat

Målsättningen om att skapa ett anpasssningsbart system till respektive delmarknad samtidigt som en gemensam projektmodell systematiserades i leveransprojekten uppnåddes. Totalt används systemet av ca 20000 medarbetare. Det knyter ihop alla bakomliggande system såsom affärsssytem, office365 och ingenjörsapplikationer till en helhet.

Slutsatser

Slutsatser

Tack vare att initiavet också syftade till ett koncerngemensamt ISO9001 certifikat fick vårt uppdrag en dignitet som gjorde att det löpande var på koncernledningens agenda vilket gjorde att förändringsarbetet fick en mycket bra medvind. Plus att projektledningen, inkl vi som jobbat med kunden löpande i 7 år, var mycket insatta i kärnverksamheten och vad behoven var hos slutanvändarna. Samt att kundens egna utvecklare fick möta slutanvändarna på löpande basis där stor vikt lades på en bra UX.

Vi gör minst 20 olika uppdrag parallellt vilket innebär att vår erfarenhetsbank utvecklas i snabb takt. För att ge dig inspo på projekt som kan likna aktuella utmaningar hos er delar vi här med oss av det vi lärt oss av hos andra som komma er till del i ett framtida uppdrag

Vad vi gjort